Ta la phom - VN86 Club

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động trường ta la phom diễn ra với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn bàn bạc thống nhất biện pháp giải pháp để hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm hoc 2023 – 2024

Trả lời